Discordiánství, epizoda II: Klony útočí

Již jsem kontaktoval Purpurovou opičí mafii, abych jí sdělil, že jsem ukradl její text z Witchvoxu a přeložil jej. Zrovna tak jsem se již přiznal i autorům www.discordian.com k ukradené grafice. Takže teď každou chvíli čekám, až zazvoní zedola z přízení první jednotky rychlého nasazení. Eurik mi tu nechal před cestou do Jablonce svou ostřelovací pušku řady AWM (Arctic Warfare Magnum), takže při troše štěsí bude Eris stát při svých vyznavačích a já to přežiju!!!

Úvodní slovo překladatele


"Pokud bys‘ rád poslechl hvězdy, ale bojíš se neúspěchu
Pokud říkáš, že miluješ život a nechceš ho ztratit
Potom my říkáme: nemusíš mít strach, ubožáku,
Protože ten tvůj život, na kterým tak hrdě lpíš, stojí za hovno."

astrální hardcoreová kapela INSANIA


$$OBR77201$$


Víra? Pravidla?

Jednou z hlavních zásad discordiánství je pevné přesvědčení, že jest chybou zaujímat pevná přesvědčení. Nicméně je docela možné (ačkoliv velmi pochybné) vytyčit několik málo ideí, které jsou všem discordiánům společné. Jednou z nich je oddanost osobnímu ‚osvícení‘, které dosahujeme zkoumáním tolika systémů víry, kolik jen dokážeme. Takže si uvědomíme absurditu přílišného rozvádění a následování jedné jediné myšlenky. Jiná myšlenka je ještě: ‚Když tě to rozpláče, je to realtia. Když tě to rozesměje, bude to asi pravda.‘

Discordáni uctívají Eris, která je zřejmě tou nejparadoxnější bytostí, kterou je možné uctívat. Pokud ji neuctívají, pak ji alespoň zkoumají tím či oním způsobem. Vidí v ní symbol svobody od všech zábran a omezení a oprávnění k tomu, aby se člověk stal tím, čím doopravdy je. Proč by měl být člověk omezen podmínkami zrození, výchovy nebo jen jedním egem? Eris byla prastarými velmi obávaná a kritizovaná jakožto ztělesnění nepořádku. Ale z pohledu chaosu, který je za vším, představuje Eris ztělesnění absolutní tvořivosti. Všechny věci musí být rozděleny, aby z nich vznikly věci nové.

Většina discordiánů se odkazuje na příběh zvaný ‚Původní urážka‘, který o Eris něco málo vysvětluje. V tomto příběhu se olympané shromáždili k hostině na hoře Olympu (discordiáni mu říkají vrcholek prázdnoty -angl. "limbo" – též vězení, předpeklí, zapomnění, pozn. překl.). Rozhodli se na hostinu nepozvat právě Eris kvůli její reputaci chaosu a věčného sváření. Když to Eris zjistila, rozhodla se vyrovnat olympanům tím, že vytvořila zlaté jablko a vyryla do něj po straně slovo ‚kallisti‘ (té nejkrásnější). Připlížila se k hale, kde probíhal banket vhodila dovnitř jablko tak, že se kutálelo po podlaze. Jakmile to olympané spatřili, okamžitě začali mezi sebeou bojovat o to, kdo si jablko zaslouží. Právě od tohoto místa dále se existují různé verze příběhu. Discordiáni si z této historky berou potěšení kdykoliv jsou sami uráženi nebo napomínáni. Používají ji jako příklad aktivní neposlušnosti kdykoliv se setkají s neoprávněným vyloučením. Příběh totiž pokládá otázku ‚Pokud byla Eris tak špatná, jak jsou na tom pak ostatní Olympané, kteří vyvolali následující bouři?‘ Eris bychom měli vnímat v tomto světle stejně jako toho, kdo tě přinutí si uvědomit tvou utkvělou tendenci k hádkám. ‚Původní urážka‘ je údajně základním mýtem discordiánství, pokud se vůbec dá něco takového říct.

$$OBR77202$$
Oh my God! Už jsou tady!!!!!!!!!


Jiný přístup k tomuto mýtu je vidět jablko jako svět se vším, co nabízí. Komu řekla Eris, že patří? Kallisti…. té nejkrásnější ("to the prettiest one" znamená i "tomu nejkrásnějšímu", pozn. překl.). A kdo je nejkrásnější? My všichni. Ale jen pokud si to dokážeme uvědomit.

Jiný důležitý mýtus je ‚Prokletí Šedé tváře‘, který vysvětluje, jak lidé ztratily kontakt se šťastnou anarchií tvořivého chaosu a připoutali se k ‚pořádku‘. Šedá tvář je osoba bez humoru, která vítězí tím, že ostatní klame dojmem, že pořádek a vážnost by měly být základem existence. Tento mýtus vysvětluje původ negativity a destruktivního chaosu, který se podle discordiánů objevuje pouze tehdy, když je vynucován pořádek. Prokletí Šedé tváře je stejně tak parodií myšlenek ostatních tradic o tom, ‚co všechno se stalo špatně‘, jako je čistým vhledem do přirozenosti lidské mentality.

Jednu věc máme společnou s překrásným wiccanským Provoláním Bohyně – slavné Provolání Eris:

"Přišla jsem vám říct, že jste svobodní. Před mnoha lety mé vědomí lidstvo opustilo, aby se mohlo samo rozvíjet. Nyní se vracím, abych nalezla tento vývoj nedaleko od jeho dovršení, ale jsem zrazována strachem a nepochopením. Vytvořili jste pro sebe psychická brnění, oblékli jste se do nich, váš výhled je omezený, vaše pohyby jsou neohrabané a bolestivé, vaše kůže je zhmožděná a vaše duše jsou spáleny sluncem. Já jsem chaos. Já jsem pralátka, ze které umělci a vědci sestavují rytmus. Já jsem duchem, se kterým se děti i šašaci smějí ve šťastné anarchii. Já jsem chaos. Jsem chaos a říkám vám, že jste svobodní."

Pro uctívače Eris je toto provolání stejně evokativní jako je pro wiccany Provolání Bohyně. Jeho náboj je tak silný, že je dokonce možné zahlédnout důvod, proč se lidé stávají discordiány.

Discordiáni se zaměřují na nepořádek, který je symbolizován zlatým vejcem s nápisem kallisti, a vyrovnávají tak zaměření společnosti na pořádek. Nicméně nezapomínáme, že tak jako je chaos za vším, tak i pořádek je jen jeho vyjádřením. Náš symbol pro pořádek je pravidelný pětiúhelník. Tyto dva symboly na známém pozadí znaku Jinag-Jang tvoří to, co nazýváme Posvátné Chao. Toto Posvátné Chao znázorňuje nezbytnost pořádku i nepořádku jakožto vyjádření tvořivosti. Když jsou v rovnováze, říkáme tomu Mišmaš (orig. Hodge-Podge, poz. překl.) "Když si vybereme pořádek nad nepořádkem nebo nepořádek nad pořádkem, vybíráme si cestu složenou z destrukce i tvoření. Ale vybrat si tvoření nad destrukcí je vše-tvořící cesta stvořená z pořádku a nepořádku. K dovršení tohoto je třeba pouze přijmout tvořivý nepořádek současně a rovnoměrně s tvořivým pořádkem. Zároveň musíme být ochotní odmítnout destruktivní pořádek jakožto nechtěné dvojče destruktivního nepořádku." (PD)

Uctívači Eris, kteří s ní mají své vlastní profánní zkušenosti ať už s

e jedná o zjevení, vize, božské inspirace přidávají za svá jména písmennou zkratku KSC (Keeper of the Sacred Chao – udržovatel posvátného Chaa, pozn. překl.). Lidé KSC se plaví po oceánech chaotických myšlenek, magie a emocí a poskytují osvícení ostatním discordiánům, pokud si to přejí. Jsou zvláštní skupinou praštěných následovníků Eris. KSC jsou také často katalyzátory vzniku spolků a mnozí z nich jsou lidé schopní praktikovat discordiánskou magii se slušnými výsledky. Také bývají esoteričtější a více naklonění k chaosofii než většina těch, kteří se k Eris hlásí.

$$OBR77216$$


Existuje také široká názorová shoda o pěti stavech, které jsou jiným vyjádřením ‚zákona pěti‘ v rámci discordiánské myšlenky. Tento koncept se blíží myšlence aeonů (orig. "aeonics", pozn. překl.), která je vyjádřena v Chaos magii (je pravděpodobné, že tuto myšlenku mají od nás). Pět stavů používáme k pochopení a vysvětlení sociologicko-historického vývoje. Prvním stavem je Chaos, v němž je vše ve svém přirozeném stavu. Pořádek i nepořádek existují v dynamické rovnováze. Organizace se děje přirozeně. Autoritářští lidé tento stav nenávidí. Je to jako Hegelova teze. Začátek i konec každé společnosti (odpovídající božstvo je Eris). Druhým stavem je Nesoulad ("discord", pozn. překl.), který začíná se vznikem vládnoucí třídy a dozoru. Autority se stávají hlavními organizátory systémů a víry. Což je Hegelova antiteze. Nižší třídy si uvědomí, že jejich zájmy jsou jiné, než jsou zájmy vládců. Společnost se tak rozděluje. Třetí stav je Zmatení ("confusion", poz. překl.), v němž je učiněn pokus o obnovení rovnováhy a dosažení spojení. Je to pokus o obnovení přirozenosti nepřirozenou cestou. Instituce ztrácí důvěru. Lidé se snaží osvobodit z autoritářských myšlenek a způsobů tím, že používají úplně myšlenky a způsoby. Každá revoluce se stává zrcadlem toho, co se snaží svrhnout. Črvtým stavem je Byrokracie, což je parenteze, která Hegelovi chyběla a v níž syntéza opozici neuspokojí. Společnost je unavená, i když se zdá, jako by vzkvétala. Myšlenky a pravidla se stávají důležitější než lidé, kteří je vytvořili. Nadřazení lidé jsou ovládání především idiotismem. Pátým stavem je Následek ("aftermath", pozn. překl.), který představuje návrat k chaosu. Je to jakési přechodné období, v němž se lidé plni zoufalství i naděje upínají k intuici a magii, aby znovu objevili svou vlastní přirozenost. Byrokracie se zhroutila vahou svých vlastních intelektuálních ideí a papírování. Každý z těchto stavů koresponduje s určitými božstvy, tarotovými kartami, planetami, zodiakem, živly atd. Bylo by toho příliš mnoho na to, aby se to tu dalo vyjmenovat. Ale každý je může najít v PD nebo v trilogii Illuminatus!

Některé dicordiánské postupy zahrnují zobecnění popežství takovým způsobem, že považují člověka za papeže sebe sama. (Máme i statut vlastní Matky představené pro ty, komu to tak lépe vyhovuje) Discordiáni rádi kanonizují sebe sama i ostatní a najdete mezi nimi mnoho jmen svatých. Když se spolky scházejí k rituálům, je vždy zaručené, že všechny tradice jsou fér a používají se humorným způsobem. Principia Discordia obsahuje několik ze v současnosti velmi dobře známých rituálů. Jedn z postupů, který může zaujmout magické praktiky, je použití smíchu při zapuzování.

Pokud se jedná o způsob řízení, discordiáni tíhnou k chaoistické myšlence, že nic není pravda a vše je dovoleno. Zdálo by se to být prvotřídním souhlasem pro jakékoliv způsoby chování. Což může být… ale říká se, že ostatní náboženství propagují lásku, soucit, zákon a odpuštění a vedou při tom k nenávisti, nepořádku, a zničení. Discordiáni propagují chaos, zmatek a nepořádek, což vede k lásce, tvořivosti, svobodě a smíchu. Důvod proč etika typu ‚vše je dovoleno‘ v discordiánství funguje, je bezmezný respekt k individuální práci na odhalení vlastního pochopení Eris. Nevěříme v manipulaci s lidmi nebo v pokusy kontrolovat jejich sebevyjádření , i když s námi třeba nesouhlasí. A tato myšlenka pochází ze základního poznatku, že jsme všichni svobodní teď a tady. Pokud to zní jako anarchie, můžete mít pravdu… možná.

$$OBR77207$$
Zvítězil jsem! Purpurová mafie vyhlazena.


A jak to bude dál? Příjde se Purpurová opičí mafie pomstít? Je mezi zastřelenými i Petr Spálený? Sledujte Deník zmateného čaroděje!

Pokračování příště.


(c)Pozn.
Grafika je převzata ze stránek http://insania.freemusic.cz/, http://www.mrmystic.com, http://www.trolleydepot.com, http://counterstrike.unas.cz/


Děkujeme, odejděte.

5 odpovědí na “Discordiánství, epizoda II: Klony útočí”

  1. Nevím… asi proto, že nemám moc rád slovní spojení „fluffy bunny“ a tuhohle se fakt skvěle bavím. Nemůžu přece psát pořád o smysluplných a vážných věcech… Holt je vidět, kam to vede, když člověk tráví příliš mnoho času u počítače. 🙂

  2. Hail ErisPozdravena budiž Discordias! Konečně se někdo věnuje něčemu, co má opravdu smysl. FNORD Jinak všem doporučuju Illuminatus Trilogy od pánů Shea a Wilsona. Tam FNORD najdete mnohem víc:)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *